Անշարժ գույքի գրավադրմամբ ֆիզիկական անձանց տրամադրվող վարկեր

ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ


Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ

Առավելագույնը 60 ամիս

Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք

18 % 

Վարկի գումար

100,000 - 20,000,000 ՀՀ դրամ

Վարկառուի տարիք

18 - 65 տարեկան

Վարկի նպատակ

Սպառողական

Վարկի տոկոսների և սպասարկման վճարների հաշվարկման եղանակ

Վարկի աշխատող (ոչ ժամկետանց) մնացորդի նկատմամբ

Վարկի տրամադրման եղանակ     

Կանխիկ, միանվագ կամ փուլային

Գրավ

 • Անշարժ գույք,
 • Կազմակերպության հայեցողությամբ կարող է պահանջվել  ապահովման լրացուցիչ  այլ միջոցներ:

Վարկ/գրավ առավելագույն արժեք

Առավելագույնը  գույքի լիկվիդային արժեքի 60 %-ի չափով    

Գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի հետ համագործակցող գույքի գնահատում իրականացնող անկախ գործակալության և/կամ Կազմակերպության աշխատակցի կոմից:

Կազմակերպության աշխատակցի կողմից գնահատումն իրականացվում է անվճար:

Երաշխավոր (անհրաժեշտության դեպքում)

Իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, ում հետ կնքվում է երաշխավորության պայմանագիր և ով Վարկառուի հետ միասին համապարտ պատասխանատվություն է կրում կազմակերպության հանդեպ վարկառուի ունեցած պարտավորությունների (վարկ, հաշվեգրված տոկոսներ, միջնորդավճարներ, տույժեր, տուգանքներ և այլն) կատարման համար:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
 • Վարկառուի անձը հաստատող փաստաթուղթ
 • Գրավադրվող գույքի սեփականության վկայական

Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ       

Չի գանձվում

Վարկի մայր գումարի, տոկոսների և սպասարկման վճարների մարումներ

Ամսական

Մարումների ձևը Հավասարաչափ (անուիտետային)

Վարկի տրամադրման/ձևակերպման վայր

Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին հայտնելու ժամկետ 

Առավելագույնը 7 աշխատանքային օր

Վարկի տրամադրման ժամկետ

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5-6 աշխատանքային օրվա ընթացքում:* 

*Սույն ժամկետի պահպանումը հնարավոր է, եթե երրորդ անձանց կողմից ծառայությունները տրամադրվում են ՀՀ օրենքով սահմանված ժամկետում:   

Ժամկետանց մայր գումարի տույժ

0,1 % օրական

Ժամկետանց տոկոսագումարի տույժ

0,13 % օրական

Վարկի դրական որոշման և մերժման գործոններ    

Վարկերը տրամադրվում են այն ֆիզիկական անձանց, ովքեր հայտի ներկայացման օրվա դրությամբ ժամկետանց պարտավորություններ չունեն և ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը հայտի ներկայացմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում չի գերազանցել 60 օրը: 

Գրավի արժեքի արժեզրկման դեպքում վարկառուի կողմից մեկ ամսվա ընթացքում լրացուցիչ գույք չգրավադնելու դեպքում 
տուգանք

Վարկի մնացորդի 5 %-ի չափով (միանվագ)

Երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների վճարներ* 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակ  

 • Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք՝ 10,000 - 22,000 ՀՀ դրամ, 
 • Գրավի պետական գրանցման վճար՝ 26,000 ՀՀ դրամ, 

Նոտարական գրասենյակ 

 • Գրավի պայմանագրի նոտարական վավերացում՝ 16,000 - 20,000 ՀՀ դրամ:

*Երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների նշված վճարների չափերը կարող են փոխվել երրորդ անձանց կողմից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 
 • ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ) ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԿԱՏԱՐԵԼ ՆԱԵՎ ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՅԼ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ:
 • ՆԱԽՔԱՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ Է ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ*, ՈՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ ԵՆ ՏՎՅԱԼ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԳԾՈՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՌԵԼԻ՝ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ, ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏևԱՆՔՆԵՐԸ:
 • ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀՀ ԿԲ-Ի ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/01-ՈՒՄ: 
*Անհատական թերթիկը տրամադրվում է 100,000 -10,000,000 ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում:

Օրինակ


    Վարկի գումար՝ 4,000,000 ՀՀ դրամ, 
    Վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 18%
    Վարկի տրամադրման ամսաթիվ՝ 18.08.2016թ. 
    Վարկի մարման ամսաթիվ՝ 10.08.2021թ. 
    Տոկոսագումարի մարում (ամսական)՝ 2,287-79,685 ՀՀ դրամ,
    Մայր գումարի մարում՝ 34,826 -112,225 ՀՀ դրամ, 

    Ընդհանուր վճարում՝ 6,756,238 ՀՀ դրամ, 

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ առավելագույնը 20.32%  

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Հ/Հ Փաստաթղթի անվանում Նախնական փաստաթղթեր
1 Հաճախորդի և ընտանիքի անդամների անձնագրերի և սոց. քարտերի (սոց. քարտի բացակայության դեպքում համապատասխան տեղեկանք) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին
2 Գրավատուի անձնագրի և սոց. քարտի պատճենները √ 
3 Հաճախորդի ամուսնության (ամուսնալուծության) վկայականի պատճենը √ 
4 Անշարժ գույքի սեփականության վկայականի պատճենը, սեփականության հիմքերը
5 Միասնական տեղեկանք սահմանափակումների վերաբերյալ   
6 Անշարժ գույքի գնահատման հաշվետվություն (տեղեկանք, ակտ)   
7 Եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթեր (աշխատավարձ, թոշակ, դիվիդենտ, տրանսֆերտ, վարձավճար և այլն)՝ ըստ անհրաժեշտության   
8 Փաստացի բնակության վայրի և ընտանիքի կազմի մասին տեղեկանք՝ ըստ անհրաժեշտության   
9 Այլ փաստաթղթեր` վարկային մասնագետի պահանջով

Զգուշացում

 • ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ 
 • ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՐԺԵՔԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ` ՆԱԵՎ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ: