Փոխառությունների գրավով վարկեր

Վարկառու
 • Իրավաբանական անձ
 • Անհատ ձեռնարկատեր
 • Միջազգային կազմակերպություն
Վարկի ժամկետ Մինչև 60 ամիս
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար
Վարկի գումար Փոխառության մինչև 90%-ի չափով

Վարկի անվանական տոկոսադրույք

/տարեկան/

ՀՀ դրամ- 18 %

ԱՄՆ դոլար-12%

Սպասարկման վճարներ Չի պահանջվում

 

Ծանոթություն

 

 • Վարկի ապահովության միջոց հանդիսացող Փոխառության ժամկետը պետք է առնվազն հավասար լինի տվյալ Վարկի ժամկետին:
 • Գրավադրված Փոխառությունը Վարկառուի կողմից կարող է տնօրինվել վերջինիս գրավադրմամբ տրամադրված Վարկի պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններն ամբողջությամբ կատարելու դեպքում:
 • Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխությունները կարող են ազդեցություն ունենալ Վարկի մարումների վրա:

 

 

Փոխառությունների գրավով վարկերի տրամադրման այլ պայմանները կարգավորվում են «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ և Վարկառուի միջև կնքված պայմանագրով:

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ

Իրավաբանական անձանց համար՝  

 

 • Իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայական (բոլոր ներդիրներով) կամ իրավաբանական անձի գրանցումը հավաստող պաշտոնական փաստաթուղթ (վկայական չունենալու դեպքում), 
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը հավաստող փաստաթուղթ (եթե պետական գրանցման վկայականում բացակայում է այդ մասին տեղեկատվությունը), 
 • Իրավաբանական անձի կանոնադրություն, 
 • Փոխառությունների գրավով վարկերի տրամադրման և վարկի սպասարկման ընթացքում «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի հետ գործարքներ իրականացնելու իրավասություն ունեցող անձանց անձը հաստատող փաստաթուղթ:

 

Անհատ ձեռնարկատերերի համար՝   

 

 • Անհատ ձեռնարկատիրոջ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
 • Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման վկայական (բոլոր ներդիրներով) կամ իրավաբանական անձի գրանցումը հավաստող պաշտոնական փաստաթուղթ (վկայական չունենալու դեպքում), 
 • Հարկ վճարողի հաշվառման համարը հավաստող փաստաթուղթ (եթե պետական գրանցման վկայականում բացակայում է այդ մասին տեղեկատվությունը):