Ծրագրային գյուղատնտեսական վարկեր

ՄԻԿՐՈ ՎԱՐԿԵՐ

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկառու
 • Ֆիզիկական անձ,
 • ԱՁ ,
 • Իրավաբանական անձ,

Վարկը տրամադրվում է Ընդունելի գործունեությունների ցանկում² նշված գործունեությամբ զբաղվող անձանց:

Վարկավորվող գումարի նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր 200,000 - 2,000,000 ՀՀ դրամ
Վարկի նպատակ Ընդունելի գործունեության նպատակով2 խառը և կապիտալ ներդրումներ1 (Խառը վարկերի դեպքում շրջանառու միջոցների մասնաբաժինը յուրաքանչյուր վարկի մեջ չի կարող գերազանցել վարկի գումարի 30%):
Վարկի տրամադրման ժամկետներ Կապիտալ ներդրումների համար 24-36 ամիս
Խառը նպատակների համար (կապիտալ+ընթացիկ) 24-36 ամիս
Մայր գումարի վճարման արտոնյալ ժամկետ Կապիտալ ներդրումների համար 3-18 ամիս,վարկի գործունեության ողջ ընթացքում (պարտադիր չէ լինեն հաջորդական ամիսներ)
Խառը նպատակների համար (կապիտալ+ընթացիկ) 3-18 ամիս,վարկի գործունեության ողջ ընթացքում (պարտադիր չէ լինեն հաջորդական ամիսներ)
Արտոնյալ ժամկետը տրամադրվում է վարկի գործողության ամբողջ ընթացքում և կարող է լինել ոչ հաջորդական ամիսներին: 
Տարեկան տոկոսադրույքներ* Կապիտալ ներդրումների համար 12,5%
Խառը նպատակների համար (կապիտալ+ընթացիկ) 13%
Վարկի գումարի տրամադրման եղանակ Կանխիկ, անկանխիկ, միանվագ
Մարումների ձև
Անուիտետային, դիֆերենցիալ կամ մասնավոր վճարումներ
Ապահովման միջոց
 1. Առնվազն 3 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն կամ ԱՁ-ների երաշխավորություններով, որոնք չունեն գործող ժամկետանց պարտավորություններ:
 2. Երաշխավորներից առնվազն երկուսը կամ պետք է հանդիսանան անշարժ գույքի սեփականատեր կամ ապահովված լինեն գրանցված աշխատավարձով:
 3. Երաշխավորներից յուրաքանչյուրի վերջին մեկ տարում ունեցած ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը:
 4. Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ կարող են նախատեսվել նաև այլ ապահովման միջոցներ :
Վարկային հայտի ուսումնասիրության երաշխավորները չունեն գործող ժամկետանց պարտավորություններ:
Վարկառուի և երաշխավորի տարիք 18-65 տարեկան
Վարկային հայտի դիտարկման նվազագույն պահանջներ
 1. Վարկառուն վարկի տրամադրման պահին չպետք է ունենա ժամկետանց վարկային պարտավորություններ: 
 2. Վերջին մեկ տարում ունեցած ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը:
 3. Ֆիզիկական անձ վարկառուն պետք է հանդիսանա Անշարժ գույքի սեփականատեր:
Հաստատման ժամկետ 1-4 օր
Վարկի տրամադրման վայր 
Վարկը հաստատող մարմին Վարկային կոմիտե (համաձայն վարկային Կոմիտեի գործունենության Կանոնակարգի)
Տուգանք  Գումարի ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում 100,000 ՀՀ դրամ
5 օր անընդմեջ ժամկետանցության դեպքում 1%-ի չափով՝ վարկի մնացորդի նկատմամբ
Ժամկետանց տոկոսի տույժ Օրական  0.13%
Ժամկետանց մայր գումարի տույժ Օրական  0.1%
ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ՄԻՋԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

 

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ   
Վարկառու
 • Ֆիզիկական անձ,
 • ԱՁ ,
 • Իրավաբանական անձ,
 • Վարկը տրամադրվում է Ընդունելի գործունեությունների ցանկում² նշված գործունեությամբ զբաղվող անձանց:

Վարկը տրամադրվում է Ընդունելի գործունեությունների ցանկում² նշված գործունեությամբ զբաղվող անձանց:
Վարկավորվող գումարի նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափեր Կապիտալ ներդրումների համար 1,000,000-160,000,000 ՀՀ դրամ
Խառը նպատակների համար (կապիտալ+ընթացիկ)
Վարկի տրամադրման ժամկետները Կապիտալ ներդրումների համար 24-60 ամիս
Խառը նպատակների համար (կապիտալ+ընթացիկ) 24-60 ամիս
Մայր գումարի վճարման արտոնյալ ժամկետ Կապիտալ ներդրումների համար յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում առավելագույն ամիսների  քանակ 3-11 ամիս (պարտադիր չէ լինեն հաջորդական ամիսներ)
Խառը նպատակների համար (կապիտալ+ընթացիկ) յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում առավելագույն ամիսների  քանակ 3-11 ամիս (պարտադիր չէ լինեն հաջորդական ամիսներ)
Տարեկան տոկոսադրույքներ* Կապիտալ ներդրումների համար
12,5%
Խառը նպատակների համար

 

13%


Վարկի նպատակ Ընդունելի գործունեության նպատակովխառը և կապիտալ ներդրումներ(Խառը վարկերի դեպքում շրջանառու միջոցների մասնաբաժինը յուրաքանչյուր վարկի մեջ չի կարող գերազանցել վարկի գումարի 30%): 
Ապահովման միջոց
 1. Անշարժ գույք և/կամ տրանսպորտային միջոց, գյուղտեխնիկա:
 2. Վարկային Կոմիտեի որոշմամբ կարող են նախատեսվել նաև այլ ապահովման միջոցներ:
«Վարկ հարաբերած գրավի արժեք» առավելագույն ցուցանիշը (%) Գույքի լիկվիդային արժեքի 60%  չափով
Գրավի գնահատում

Գրավը ենթակա է գնահատման «Ֆասթ Կրեդիտ Կապիտալ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի հետ համագործակցող գույքի գնահատում իրականացնելու լիցենզիա ունեցող անկախ գործակալության և/կամ կազմակերպության աշխատակցի կողմից:

Կազմակերպության աշխատակցի կողմից գրավի գնահատումն իրականացվում է անվճար:

Վարկի տոկոսների հաշվարկման եղանակ Վարկի աշխատող (ոչ ժամկետանց) մնացորդի նկատմամբ
Ֆիզիկական անձ վարկառուի և երաշխավորի տարիք 18-65 տարեկան   
Վարկի գումարի տրամադրման եղանակ անկանխիկ, կանխիկ**, միանվագ
Մարումների ձև անուիտետային, դիֆերենցիալ կամ մասնավոր վճարումներ
Վարկային հայտի դիտարկման նվազագույն պահանջներ
 1. Վարկառուն վարկի տրամադրման պահին չպետք է ունենա ժամկետանց վարկային պարտավորություններ:
 2. Վերջին մեկ տարում ունեցած ժամկետանց պարտավորությունների օրերի հանրագումարը չպետք է գերազանցի 30 օրը
Հաստատման ժամկետ 3-10օր***
Վարկը հաստատող մարմին Վարկային կոմիտե (համաձայն վարկային Կոմիտեի գործունենության Կանոնակարգի)
Վարկի տրամադրման վայր
Ժամկետանց տոկոսի տույժ օրական 0.13%
Ժամկետանց մայր գումարի տույժ    օրական օրական 0.1%
Տուգանք Գումարի ոչ նպատակային օգտագործման դեպքում
 • մինչև 6 մլն դրամը ներառյալ վարկերի դեպքում՝ 100,000 դրամ,  
 • 6-33 մլն դրամը ներառյալ վարկերի դեպքում՝ 250,000 դրամ, 
 • 33 մլն դրամից բարձր վարկերի դեպքում՝ 550,000 դրամ:
5 օր անընդմեջ ժամկետանցության դեպքում 1%-ի չափով՝ վարկի մնացորդի նկատմամբ, բայց ոչ ավել քան 50,000 ՀՀ դրամ

ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

 

*Վարկերը ենթակա են վերաֆինանսավորման «Գերմանահայկական հիմնադրամ» ծրագրի կառավարման գրասենյակի կողմից: Վերջինիս կողմից վարկը չվերաֆինանսավորելու դեպքում, վարկի տոկոսադրույքը կարող է փոփոխվել՝ սահմանվելով տարեկան 24%: 

**Կանխիկ տրամադրման եղանակի դեպքում վարկի գումարը 25մլն ՀՀ դրամը գերազանցելու պարագայում գանձվում է վարկի տրամադրման վճար տրամադրվող վարկի գումարի 0.1%-ի չափով

***Կախված գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից և ծավալից նշված ժամկետը կարող է փոխվել:

1Ֆինանսավորման     նպատակներ  
Կապիտալ ծախսեր (Ներդրումային նպատակներով)
 • Արտադրական ակտիվների, ինչպես օրինակ հող, շինություններ, սարքավորումներ, մեքենասարքավորումներ, մեքենաներ, ինչպես նաև հիմնական բիզնես գործունեության մեջ օգտագործվող գործիքների ձեռքբերում (ներառյալ տեղափոխումն ու տեղադրումը), բարելավում, կապիտալ վերանորոգում կամ երկարաժամկետ վարձակալություն,
 • Կենսաբանական ակտիվների, ներառյալ` մրգատու ծառեր, խաղողի թփեր, անասուններ (որոնք նախատեսված են վերարտադրության համար, այլ ոչ միանգամից վերավաճառման կամ մորթման), ձեռքբերում (ներառյալ տեղափոխումը կամ տնկումը) կամ երկարաժամկետ վարձակալություն,
 • Շահառուի հիմնական բիզնես գործունեության հետ սերտորեն կապված այլ ակտիվների ձեռքբերում կամ վարձակալություն, որոնք նշված են Կազմակերպությունների Հաշվային Պլանի (ՀՀ կառավարության 17.04.2012թ-ի թիվ 353-Ն որոշում) 11-12 բաժիններում (ոչ ընթացիկ ակտիվներ)։
Գործառնական ծախսեր (Ընթացիկ գործունեության ֆինանսավորման նպատակով)
 • Հիմնական բիզնես գործունեության մեջ օգտագործման նպատակով նյութերի և պարագաների ձեռքբերում` ներառյալ սերմեր, տնկիներ, վառելիք, թունաքիմիկատներ,
 • Հիմնական բիզնես գործունեության մեջ օգտագործման նպատակով արտադրական միջոցների վարձակալում` ներառյալ տարածքներ, մեքենասարքավորումներ, սարքավորումներ, գործիքներ և այլն,
 • նախնական, հետագա և ընթացիկ ծառայությունների ձեռքբերում` ներառյալ պարարտացում, պրոֆիլակտիկա, մաքրում, մանրեազերծում, չորացում, արհեստական բեղմնավորում և այլն,
 • հիմնական բիզնես գործունեության հետ կապված աշխատանքների (աշխատավարձերի) վճարում,
 • Շահառուի հիմնական բիզնես գործունեության հետ սերտորեն կապված այլ ակտիվների ձեռքբերում կամ վարձակալություն, որոնք նշված են Կազմակերպությունների Հաշվային Պլանի (ՀՀ կառավարության 17.04.2012թ-ի թիվ 353-Ն որոշում) 71 բաժնում (Գործառնական ծախսեր)։
2Ընդունելի գործունեությունների ցանկ
 • Մշակաբույսերի աճեցում (ներառյալ` բազմամյա և ոչ բազմամյա մշակաբույսեր և այգեգործություն),
 • սերմերի և բույսերի բազմացում,
 • մինչև բերքահավաքը մշակաբույսերի պարատացում, պատվաստում և այլն,
 • բերքահավաքից հետո գործունեություն (կարգի բերում, մանրէազերծում, փխրեցում և այլն),
 • անասնաբուծություն (խոշոր եղջերավոր անասուններ, ոչխար, խոզ, հավ և այլն),
 • անասնաբուծության օժանդակող գործողություններ (անասնաբուժություն, պատվաստում, արհեստական բեղմնավորում, խուզում և այլն),
 • ձկնաբուծություն և այլ ջրային կուլտուրա
 • մսի պահպանում և վերամշակում (տեղական արտադրության հումքից),
 • ձկան, խեցգետնի և մոլյուսկների պահպանում և վերամշակում (տեղական արտադրության),
 • մրգերի և բանջարեղենների պահպանում և վերամշակում (տեղական արտադրության),
 • բուսական, կենդանական յուղերի և ճարպերի արտադրություն (տեղական արտադրության հումքից),
 • կաթնամթերքի արտադրություն, ներառյալ` պանիր և պաղպաղակ (տեղական արտադրության հումքից),
 • հացահատիկի և օսլա պարունակող մթերքների արտադրություն (տեղական արտադրության հումքից),
 • կենդանակերի արտադրություն (հիմնականում տեղական արտադրության),
 • պեստիցիդների, հերբիցիդների և միջատասպան միջոցների արտադրություն,
 • պարարտանյութերի արտադրություն,
 • գյուղտեխնիկայի վաճառք և վարձակալություն (օրինակ` տրակտոր, կոմբայն և այլն) և գյուղատնտեսական կապիտալ ներդրումներ (օրինակ` ոռոգման համակարգ),
 • գյուղտեխնիկայի պահեստամասերի վաճառք և գյուղատնտեսական կապիտալ ներդրումներ,
 • գյուղտեխնիկայի վերանորոգում և գյուղատնտեսական կապիտալ ներդրումներ,
 • գյուղատնտեսության հետ կապված շինությունների և պահեստների կառուցում, ներառյալ` դրանցում տեղակայված տեխնիկան։
3Ընդունելի գրավի տեսակներ
Անշարժ գույք Երևան քաղաքի վարչական տարածք (բացառությամբ Սարի Թաղ, Կոնդ, Այրացիա և գերակա շահ համարվող տարածքներ), Երևանի մերձակա տարածքներ (Երևանից Աբովյան, Երևանից Աշտարակ), Աբովյան, Հրազդան, Ծաղկաձոր, Աշտարակ (Մուղնի, Կարփի, Փարփի, Օհանավան), Արարատ, Էջմիածին, Արմավիր, Արտաշատ, Մասիս,  Դիլիջան, Գյումրի, Վանաձոր, Գորիս, Կապան քաղաքներ կամ Կոմիտեի որոշմամբ այլ տարածքներ:
Ավտոմեքենա Ավտոմեքենա, որի արտադրման տարեթիվը գրավադրման պահին չպետք է լինի ավելի հին, քան
 • ռուսական արտադրության ավտոմեքենաների համար` 5 տարի,
 • այլ երկրների արտադրության ավտոմեքենաների համար` 10 տարի:                                       
Տրանսպորտային միջոցը գրավատուի տիրապետման տակ մնալու դեպքում ենթակա է պարտադիր ապահովագրման (ԿԱՍԿՈ) (ֆիզիկական վնաս և առևանգում), ընդ որում ապահովագրական պայմանագրում Կազմակերպությունը հանդիսանում է Շահառու:
Գյուղտեխնիկա Կոմբայն, տրակտոր, բեռնատար, էքսկավատոր և այլ տեխնիկա, որոնց ընդունելիության չափանիշները որոշում է կազմակերպությունը:
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝    
 • ՎԱՐԿԻ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ: ԻՍԿ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԸ ՑՈՒՅՑ Է ՏԱԼԻՍ, ԹԵ ՈՐՔԱՆ ԿԱՐԺԵՆԱ ՎԱՐԿԸ ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԵՐՈՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԳՏՆԵԼ ՀՀ ԿԲ-Ի ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 8/01-ՈՒՄ:
 • ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ) ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԿԱՏԱՐԵԼ ՆԱԵՎ ՖԱՍԹ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՅԼ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ:    

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ՝  

 • ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ) ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:
 • ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ԵՎ  ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:
 • ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐԱՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԾԱԾԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԳՐԱՎԸ ԲԱՎԱՐԱՐ ՉԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ,  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԲԱՎԱՐԱՐՎԵԼ ՁԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԻՆ՝ ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ: